Вкупен број на училишни згради

2

Број на подрачни училишта

нема

Бруто површина

11174 м2

Нето површина

3000 м2

Број на спортски терени

2

Број на катови

1

Број на училници

20

Број на помошни простории

11

Училишна библиотека

1

Начин на загревање на училиштето

парно греење