НАСТАВНИ  СРЕДСТВА

Броја

Епископ

2

Графоскоп

2

Радиоапарат

4

Радиокасетофон

6

ЦД-плеери

5

Грамофон

1

Разгласна станица

1

Кинопроектор 8 и 16 мм.

2

ТВ  приемници

5

Видеорекордер

1

Компјутерски конфигурации - клиенти

190

Компјутерска конфигурација - сервер

1

ЛЦД - проектор

3

Персонални компјутери

5

Касетофони со ЦД

4

Аудио опрема - озвучување

1

Компјутери за учениците во училници

252

2 штампачи апарат 3-г (штампач,скенер и копер)

5