за работа на училиштето во учебната 2017/18 година.

Почитувани годишната програма за работа на ООУ Гоце Делчев е преобемна за преглед на веб страната затоа Ви ја презентираме како додаток за превземање во .pdf формат. кликнете на повеќе...

 во овој дел можете да ја превземате годишната програма на ООУ Гоце Делчев од Кавадарци